ข้อมูล eBook

ชื่อ: Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

สรุปและรวบรวมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย รวมถึงสูตร ทฤษฎี ตัวอย่าง และแผนภาพประกอบเนื้อหา ไว้อย่างครบถ้วนและตรงประเด็น พร้อมแบบฝึกหัดและแนวข้อสอบ เตรียมพร้อมสอบอย่างมั่นใจทุกสนามสอบ ตั้งแต่ ม.4, ม.5, ม.6, เพิ่มเกรดในชั้นเรียน, O-NET, PAT1, ชินทุน, 9 วิชาสามัญ, Admission, โควตา, สอบตรง และเตรียมพร้อมสู่การสอบ Entrance 4.0

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2019-04-15 01:02
2019-04-11 01:02
2019-04-06 01:02
2019-03-28 01:02
2019-03-24 01:02
2019-03-01 01:02
2019-01-12 01:03
2019-01-07 01:03
2019-01-02 01:02
2018-06-27 01:02
2018-05-27 01:03
2018-05-22 01:03
2018-05-16 01:02
2018-02-14 01:02
2018-01-29 01:01

หน้า