ข้อมูล eBook

ชื่อ: กิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย ม.๑-๓ เล่ม ๑

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: การศึกษา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

นำเสนอแบบฝึก เกมภาษาและแบบทดสอบหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยที่หลากหลายและบูรณาการทักษะการคิดวิเคราะห์ ม.๑-๓ เป็นเรื่องๆ ตามตัวชี้วัด พร้อมเฉลยโดยละเอียด