ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

พูดอย่างฉลาด
หมวด : ความรู้ทั่วไป
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : ยุดา รักไทย, ปานจิตต์ โกญจนาวรรณ
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "การพูดเป็นทักษะหนึ่ง ที่มีความสำคัญที่สุดของคนเรา ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น เราจะเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว คำพูดเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นนายเรา ดังนั้นการพูดทุกครั้ง จึงจำเป็นต้องคิด และเป็นการคิดก่อนพูด เราจึงจะเป็นนาย ของคำพูดได้ทุกครั้งไป "