ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

๑๑ นายกรัฐมนตรีไทยผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการ  ปฏิวัติรัฐประหาร
หมวด : ประวัติศาสตร์
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ชาดา  นนทวัฒน์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "๑๑ นายกรัฐมนตรีไทย ผู้ขึ้นสู่ตำแหน่งจากการปฏิวัติ – รัฐประหาร ๑. พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรก ของระบอบประชาธิปไตยไทย ๒. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา “เชษฐบุรุษประชาธิไตย” รัฐประหาร ๒๐ มิถุนายน ๒๔๗๖ ๓. จอมพล ป.พิบูลสงคราม “คณะทหารแห่งชาติ” รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ และ ๖ เมษายน ๒๔๙๑ ๔. นายพจน์ สารสิน นายกรัฐมนตรีขัดตาทัพ รัฐประหาร ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐ ๕. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ “จอมพลขาวม้าแดง” รัฐประหาร ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ ๖. จอมพลถนอม กิตติขจร รัฐประหาร ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ๗. นายธานินทร์ กรัยวิเชียร “รัฐบาลหอย” รัฐประหาร ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ๘. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ รัฐประหาร ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐ ๙. นายอานันท์ ปันยารชุน รัฐประหาร ๒๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๓๔ ๑๐. พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ รัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ๑๑. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐประหาร ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ "